Kommunen har de siste årene brukt mye ressurser på å forbedre kartgrunnlaget og på elektronisk tilgjengelighet for publikum.
Vi har et komplett planregister og digitaleplanbaser som ajourføres ved nye eller endrede planer.
 
Det er gjennomført omfattende datainnsamling i form av flyfoto og laserskanning som har ført til mer oppdaterte
kart, og av bedre kvalitet enn før. Eksempler på kvalitetsheving er at vi nå har 1-meter høydekoter over hele kommunen, og at bygninger nå er konstruert så detaljert at de presenteres veldig realistisk i 3D.
 
Nå lanserer vi også to nye innsynsløsninger for kart- og plandata for å bedre tilgjengeligheten og samhandlingen med publikum. Dette som en del av kommunens strategi for å kontinuerlig forbedre tjenestetilbudet.

Planbase

Dette er kommunens planregister. Her finner en plankart, bestemmelser, mindre endringer og dispensasjoner med mer for både regulerings- og kommuneplaner.

Planbase Sirdal kommune

Lister kart

Dette er kommunens innsynsløsning for kart og planer, den gamle er satt ut av drift fra leverandørens side og du får en feilmelding om du benytter en gammel snarvei. Den nye innsynsløsningen er raskere og vi jobber mot leverandøren for å gjøre funksjonaliteten enda bedre. Den er også tilgjengelig som en app (Kommunekart) for nettbrett og smarttelefoner. En av svakhetene med den nye innsynsløsningen er utskrifts funksjonaliteten. Har du behov for å skrive ut målestokkriktig til pdf kan du klikke her

Lister kart 

Plandialog

Dette er kommunens nye verktøy for innsyn og dialog i forbindelse med planprosesser.Her kan en se kart- og plandata og få innsyn i saksmappen direkte fra arkivet. For planer som er under behandling vises tidslinje hvor det fremgår hvor langt i prosessen planener kommet. Her kan det sendes innspill og merknader for planer i høringsfasen. Disse blir så registrert direkte i kommunens postmottak. For Kommunedelplan Sirdal Nord skriv inn 2016008 i søkefeltet når du har åpnet plandialog programmet, eventuelt klikk her.
Klikk OK på boksen som da kommer frem. Nede på skjermen kommer frem blant annet en tidsakse, klikk på boksen «vis dokumenter» og du får frem saksmappen som blant annet inneholder alle innspill. (noen ganger må en klikke to ganger, eventuelt vente noen sekunder, før saksmappen kommer frem)

Planinnsyn 

Tildeling nye adresser

Kommunen har utarbeidet en kartløsning for innsyn i planlagte veiadresser og områdeadresser i Sirdal.
En kommer til kartløsningen ved å følge denne linken: http://webhotel3.gisline.no/WebInnsyn_sirdal/Vis/Adresseprosjekt
Kartløsningen viser inndelingen av kommunen i ulike veier og heiområder med navn. Den viser også planlagt hus/hytte nummer.
Det er også laget en teoretisk skiltplan som fremkommer i kartløsningen, denne vil bli justert i forbindelse med befaringer fremover.
Veinavn og områdenavn har tidligere vært ute på høring med høringsfrist i desember 2014.
Utvalg for oppvekst og levekår behandlet sak om adressenavn og gjorde vedtak i utvalgssak 15/10 den 4. februar 2015.
Når en ser på kartet som linkes til ovenfor i stor målestokk så vises inndelingen av heiområdene med tilhørende navn i rødt.
Navn som står oppført i parentes har merknad fra navnekonsulent/kartverket og dermed ikke avklart skrivemåte.
Når en zoomer inn til mindre målestokk vil etter hvert veiene med tilhørende navn og skiltplasseringer dukke opp.
Det er organisert slik at de ulike adresseveiene har ulik farge. Navn står påført med rød tekst på adresseveiene.
Igjen er det slik at navn som står oppført i parentes ennå ikke har avklart skrivemåte på grunn av merknad fra navnekonsulent/kartverket.
Etter hvert som skrivemåte på de ulike adressenavnene blir avklart så fjernes parentesen rundt det aktuelle navnet, dette vil skje fortløpende.
En vil også se at det er lagt inn veinavn flere steder der det i dag ikke er noen vei. Dette er i regulerte områder med planlagte veier, hovedsakelig i nye hyttefelt.

Det er utarbeidet en brosjyre som kan lastes ned med mer informasjon om tildeling av adresser i kommunen. Brosjyren kan også fås ved henvendelse til servicetorget.